May Day – Beltane – Vappu – Valborg – Walborgis

The biggest time of the year to celebrate HEAT, GETTING HOT, LIFE, CREATION, UNION, COMING TOGETHER and going apart! 

“Finnish” version at the end of this post….

My Swedish grandmother may have celebrated Valborg Eve. I do not know for sure. Maybe some of my cousins remember. How sterile or stripped down of the wildness, the heat, can be seen in much of the remnant and cast-off celebrations by the church, the State (country), and business.

Maypole dancers on Ryton subway by David Howard is licensed under CC-BY-SA 2.0

The Maypole – the implanting of the pole – or is it lightning – or is it a phallus- into Mother Earth or is this the umbilicus, the belly button with the dancing threads around forming the veins, the placenta of mother earth? A world tree! With all dancing and decorating…. spinning and winding and weaving like vines around tree. Like legs around a lover. Or perhaps it is the dance to celebrate and give away to LIFE?

To bless the cattle and stand on the door frame – walking under the legs, the skirt of the fertile woman of the farm – so that she could bless all. But that is from a time of agriculture. What about further back in time?

täkänä kotona

That energy that arises and can fill oneself full to bursting, this may be the time to gather that energy in and express it. This is the time to pull-in, draw-in, suck-in, heat-up the fires of life, friction, being still and receiving the flame of spirit into physical form? 

That brings me to fire – to shadows of dancing light. The heat of the May fire. The miracle of heat, of light, of hot and rising flames, dancing and the blessing of the people with dancing around that fire and jumping over fire. This was not the great bonfire – but the fires that were made here and there to cast light and shadows into field and forest.

To bless the parts that were involved with creation – and all creativity – old or young – to bless one self and to get heated for honouring the goddess and the god in one another, in each other, in all our forms and ages. They say this was the time to go off into those shadows of flickering light. This was the time for that – no other time of the year was set aside for such acts. (Rabbit hole warning: genetic mixing time!). The miracle of becoming the feral womb of the world without scientific explanations! 

photo: unknown but Christiana is in photo and has copyright.

And then something of a remembering: collecting dew of the morning grass on Valborg and washing ones face. For this I was taught these were said to be mother earth’s tears – this dew. I see this as the coming together of breath/spirit with blood/earth giving the Water – which is Life. So my thoughts go. 

Imagine! The time of the moon and sun – and this midpoint between spring equinox and summer solstice! This is the counterpoint of Samhain, of the thin veil of Pyhäpäivä, of “hallowed eve”! And the thin veil celebrating LIFE and the magic of flow between the living and life forces is now. What magic!

To each in their own measure, to their own ability, to their own heart. Enjoy the time, enjoy at least the love of Mother Earth, to all those who create beauty, birthing, honouring MOTHER and FATHER, known or unknown, for they gave us life (Talking about us funny humans only, at the moment!). May we all be able to bless, and celebrate LIFE and the greatest life giver: Gaia, Earth.

Happy May Day! Happy Beltane! Happy Walpuris and Trevlig Valborg to all!

Vuoden suurin aika juhlia LÄMPÖN, KUUMENNUKSEN, ELÄMÄN, LUOMINEN, YHTEYDEN, YHDESSÄ TULEMISEN ja hajoamisen juhlia!

Ruotsalainen isoäitini saattoi juhlia Valborgin aattoa. En tiedä varmasti. Ehkä jotkut serkut muistavat. Kuinka steriili tai riisuttu villillisyys, kuumuus, voidaan nähdä suuressa osassa kirkon, valtion ja yrityksen jäännös- ja hylätyistä juhlista.

Maypole – navan istuttaminen – vai onko se salama – vai onko se fallos – Äiti Maahan vai onko tämä nava, vatsanapa, jossa tanssivat langat muodostavat suonet, äitimaan istukka? Maailman puu! Kaiken tanssimisen ja koristelun kanssa… kehrätään ja käämitetään ja kutotaan kuin viiniköynnöksiä puun ympärillä. Kuin jalat rakastajan ympärillä. Tai kenties se on tanssi, jolla juhlitaan ja annetaan ELÄMÄlle? Maailman villiin kohduksi tulemisen ihme ilman tieteellisiä selityksiä!

Siunaamaan karjaa ja seisomaan ovenkarmilla – kävelemään tilan hedelmällisen naisen hameen jalkojen alla – jotta hän voisi siunata kaikkia. Mutta se on maatalouden ajoilta. Entä pidemmälle ajassa taaksepäin?

Se energia, joka syntyy ja voi täyttää itsensä täyteen räjähtämiseen, tämä voi olla aika kerätä se energia sisään ja ilmaista se. Onko tämä aika vetää sisään, vetää sisään, imeä sisään, lämmittää elämän tulit, kitkaa, olla paikallaan ja vastaanottaa hengen liekki fyysiseen muotoon?

Se vie minut tuleen – tanssivan valon varjoihin. Toukokuun tulen lämpö. Lämmön, valon, kuumien ja nousevien liekkien, tanssin ja ihmisten siunauksen ihmettä tanssimalla tuon tulen ympärillä ja hyppäämällä tulen yli. Tämä ei ollut suuri kokko – vaan tulit, joita sytytettiin siellä täällä valaisemaan valoa ja varjoja peltoon ja metsään.

Siunaamaan niitä osia, jotka olivat mukana luomisessa – ja kaikkea luovuutta – vanhoja tai nuoria – siunatakseen itseään ja kuumentaaksemme jumalattaren ja jumalan kunnioittamista toisissamme, toisissamme, kaikissa muodoissamme ja ikävuosinamme. He sanovat, että tämä oli aika mennä noihin välkkyvän valon varjoihin. Tämä oli sen aika – mitään muuta aikaa vuodesta ei ollut varattu tällaisille teoille. (Kanireiän varoitus: geneettinen sekoitusaika!). Maailman villiin kohduksi tulemisen ihme ilman tieteellisiä selityksiä!

Ja sitten jotain muistoa: aamun ruohon kasteen kerääminen Valborgiin ja kasvojen pesu. Tätä varten minulle opetettiin, että näiden sanottiin olevan äitimaan kyyneleitä – tämä kaste. Näen tämän hengityksen/hengen ja veren/maan yhdistämisenä, joka antaa Veden – joka on Elämä. Joten ajatukseni menevät.

Kuvitella! Kuun ja auringon aika – ja tämä keskipiste kevätpäiväntasauksen ja kesäpäivänseisauksen välillä! Tämä on vastakohta Samhainille, Pyhäpäivän ohuelle verholle, “pyhitetylle aatolle”! Ja ohut verho, joka juhlii ELÄMÄÄ ja virtauksen taikuutta elävien ja elämänvoimien välillä, on nyt. Mitä taikuutta!

Jokaiselle omassa mitoissaan, omien kykyjensä mukaan, omaan sydämeensä. Nauttikaa ajasta, nauttikaa ainakin Äiti Maan rakkaudesta, kaikille niille, jotka luovat kauneutta, synnyttävät, kunnioittavat ÄITIÄ ja ISÄÄ, tunnettuja tai tuntemattomia, sillä he antoivat meille elämän (Puhutaan vain meistä hauskoista ihmisistä, tällä hetkellä!). 

Voimme kaikki siunata ja juhlia ELÄMÄÄ ja suurinta elämän antajaa: Gaiaa, maa, maailma, maapalloa. Hyvää Vappu! Hyvää Valpuri! Trevlig Valborg!

Kiitos G***le translate 

Leave a Comment

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.